Intyg och arkivering

Här följer information om intyg och behörigheter efter avslutade studier samt arkivering och öppenhet.

 

Intyg och behörigheter efter avslutade studier

Efter godkända, avslutade, studier får du ett kursintyg eller utbildningsbevis. Intygets art är beroende av vilken kurs du studerat på.
 
Efter avslutade studier får du ett intyg som redovisar vilka ämnen studierna har omfattat samt ev. intyg för behörighet till högskolestudier. Det intyget redovisar i vilka ämnen du inhämtat kunskaper motsvarande godkänd nivå samt ett studieomdöme.
 
Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga där man bedömer:
 

  • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
  • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
  • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
  • Social förmåga.

 
De studieomdömen som ges är: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), Godstudieförmåga (2), Mindre god studieförmåga (1). Omdömet sätts av kursens lärare. Lärarna gör en gemensam bedömning, vid så kallade omdömeskonferenser, av alla studieresultat utifrån de riktlinjer som fastställts av Folkbildningsrådet. Vid dessa konferenser diskuteras även åtgärdsplaner för enskilda studerande. Du får information från din lärare om det finns oro för att du inte ska nå godkänd nivå.
 
Behörighet i enskilda ämnen beslutas av din ämneslärare utifrån de krav på närvaro och studieresultat som finns beskrivet i respektive kursplan. Sammanställningen av behörigheterna görs av kursansvarig lärare. På skolans hemsida kan du se vilka behörigheter du kan få när du läser hos oss.
 
Om du under studietiden visar tecken på att du inte kommer att klara av dina studier under planeradtid kommer du i god tid få information om detta samt i utvecklingssamtal göra en plan för hur du ska uppnå dina studiemål eller revidera din plan.

 

Arkivering och öppenhet

Scouternas folkhögskola har inte skyldighet att lämna ut handlingar som rör folkhögskolans verksamhet. Skolan lämnar inte ut uppgifter om vilka som studerar på Scouternas folkhögskola. Alla som studerar på skolan lämnar uppgifter om närmast anhörig som ska kontaktas om någon studerande blir akut skadad eller förolyckas. Alla ansökningshandlingar hanteras med respekt för den personliga integriteten av dem som handhar denna information vid antagning.
 
Vi garanterar att behörighetsintyg arkiveras i 50 år. Intyg för kortare kurser arkiveras inte men sparas digitalt och kan fås ut på begäran i 5 år efter avslutad kurs.