Ordningsregler

Båt

Här hittar du information om närvaro, internetanvändning, alkohol och droger samt disciplinära åtgärder.

 

Närvaro

Alla utbildningar förutsätter närvaro under planerad studietid. För distansstudier gäller närvaro på förutbestämda träffar (om sådana finns), möten i eventuella studiegrupper och aktiviteter på kursens intranät. För kurser som arbetar utpräglat i projektform krävs närvaro vid handledningsmöten och kursgemensamma aktiviteter. Hög frånvaro (oavsett anledning) kan leda till att kursen inte fullgjorts. Har du varit borta på grund av sjukdom eller vård av barn kan det vara nödvändigt att göra vissa ersättningsuppgifter för att få godkänt på kursen.
 
Hög frånvaro kan också påverka din möjlighet att få studiestöd från CSN. Om du blir sjuk eller om du behöver vara hemma för att vårda barn eller nära anhörig ska du anmäla detta till kursansvarig lärare samma dag. Vid sjukdom längre än 5 dagar ska sjukintyg uppvisas för kursansvarig lärare. Om du vårdar barn eller nära anhörig i mer än 14 dagar i rad ska du lämna intyg från en läkare eller sjuksköterska till skolan. Om du av någon anledning behöver vara ledig kan du ansöka om ledighet för personliga skäl hos kursansvarig lärare. Kursansvarig lärare beviljar ledighet upp till 5 dagar. Längre ledighet beviljas av rektor efter samråd med kursansvarig lärare.

 

Internetanvändning

Som studerande på folkhögskolan bör den studerande inte uppsöka hemsidor med våld, sex eller politisk extremism om det inte på ett tydligt sätt skall användas i utbildningen. Förfarande som bryter mot svensk lag är förbjudet och skolan loggar internetanvändning av säkerhetsskäl. Brott mot skolans regler kan leda till disciplinära och/eller rättsliga påföljder.
 
Systemadministratörer/ansvariga för IT-säkerhet kan utan förvarning övervaka folkhögskolans Itresurser för att kunna sköta den dagliga driften och för att kunna utföra felsökning. All trafik som passerar brandväggen loggas och kan vid behov spåras.

Alkohol och droger

När du har accepterat din studieplats förbinder du dig att också följa skolans alkohol- och drogpolicy. Om du bryter mot skolans policy kan det leda till att du måste sluta på skolan.
 
Policyn utgår från följande förutsättningar:
 

 • Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjuden i Sverige.
 • För alkoholförsäljning gäller svensk lag.
 • Det är förbjudet att uppträda alkoholpåverkad på arbetsplatsen, till vilken även skolarbetet hör, likaså förbjudet att bruka alkohol på att man skadar sig själv och andra.
 • Det är förbjudet att förtära eller servera alkoholhaltiga drycker i folkhögskolans lokaler.
 • Ansvar för att alkohol- och drogpolicyn praktiseras åvilar alla studerande och anställda.
 • Brott mot alkohol- och drogpolicy vid Scouternas folkhögskola innebär att skolan har rätt att avskilja studerande från undervisningen.

 

Ladda ner

 

Disciplinära åtgärder

Vår princip är att vi i första hand ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera för alla krävs det att vi följer de regler som finns. Ibland inträffar det tyvärr saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Brott mot våra skolregler kan leda till avskiljning från att delta i undervisningen på Scouternas folkhögskola.
 
Grunder för avskiljning är:
 

 • Om du på något sätt hanterar eller använder narkotikaklassade preparat.
 • Om du bryter mot skolans alkoholpolicy.
 • Om du missbrukar skolans datanät.
 • Stöld.
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning.
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på person eller skolans egendom.

 
Om det uppstår problem som vi tycker kan äventyra din skolgång hos oss på grund av grövre eller upprepade mindre företeelser kallas du till samtal. Samtalet kan leda till en varning eller avskiljning från Scouternas folkhögskola. Beslut om avskiljande fattas av skolans rektor. Om skolan anser det vara nödvändigt kan en studerande stängas av från undervisningen under till exempel en utredningsperiod.