Så behandlar vi dina personuppgifter

Allmänt

Scouternas folkhögskola driver olika verksamheter inom området folkbildning. I denna policy finns information om hur personuppgifter som samlas in behandlas av Scouternas folkhögskola för att uppfylla verksamhetens åtaganden.

 

Scouternas folkhögskola behandlar personuppgifter för att kunna upprätthålla verksamheten. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Scouternas folkhögskola är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av uppgifterna.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, intresseavvägning, uppgift av allmänt intresse samt lag- och myndighetskrav. All behandling av personuppgifter inom Scouternas folkhögskola sker för att i något led främja ändamålet. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Scouternas folkhögskola hanterar främst personuppgifter för studerande, anställda, deltagare i kortare kurs, arbetssökande eller personer som av annan anledning kontaktat eller samarbetar med Scouternas folkhögskola. Personuppgifterna behandlas för att Scouternas folkhögskola skall kunna fullgöra sitt uppdrag och åtaganden.

Dessa personuppgifter samlas in

Personuppgifter som behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, personnummer, adress, e-postadress, bild och telefonnummer.

 

Den mesta av denna information samlas in direkt från personen ifråga. I vissa fall samlas även uppgifter från andra källor in, exempelvis Skatteverket eller Centrala studiestödsnämnden. Varför detta görs informerar Scouternas folkhögskola om i det enskilda fallet.

 

Vilken information som behandlas beror på anledningen till behandlingen av personuppgifter, men det kan vara fråga om bland annat följande:

  • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa identitet eller för att samordna uppgifter mellan system för att säkerställa enhetlighet i informationen.
  • Bankuppgifter och annan ekonomisk information för att betala ut pengar eller fakturera.
  • Information om studieresultat och annan information om studier vid Scouternas folkhögskola.
  • Information om hur våra webbplatser används, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor.
  • Information vid deltagande i evenemang eller kurser.
  • Personuppgifter som behövs vid anställning eller ansökan om tjänst.

Lagring av personuppgifter

Scouternas folkhögskola sparar personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

 

  • För anställda behandlas personuppgifter så länge det behövs för att administrera anställningsförhållandet.
  • För studerande behandlas personuppgifter så länge det behövs för att administrera studierna vid Scouternas folkhögskola och fullfölja kraven kring lagring av intyg.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Personuppgifterna behandlas av Scouternas folkhögskola. De kan även komma att behandlas av Scouternas folkhögskola anlitade leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger enskilda personer ett antal rättigheter gentemot Scouternas folkhögskola. På begäran ska felaktiga personuppgifter rättas, kompletteras,  eller raderas.

 

Den som vill invända mot behandling eller anser att behandlingen av personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan begära radering eller begränsning av personuppgifter eller invända mot behandlingen via e-post till folkhogskola@scouterna.se

 

Du har rätt att begära svar på om Scouternas folkhögskola behandlar personuppgifter om dig, och att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas.

 

Det kan finnas bestämmelser som kräver att Scouternas folkhögskola inte raderar uppgifter, exempelvis reglerna om intyg av studier. Om Scouternas folkhögskola inte kan radera uppgifterna av rättsliga skäl, kommer behandlingen av uppgifter att begränsas till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla Scouternas folkhögskolas skyldigheter.

Klagomål

Den som vill framföra klagomål avseende Scouternas folkhögskolas behandling av personuppgifter har rätt att göra det till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Den som vill ställa frågor kring Scouternas folkhögskolas hantering av personuppgifter kan vända sig till nedanstående person. Ideella och anställda som vill rådfråga kring hantering av personuppgifter kan göra detsamma.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>