Nyheter TG-utveckling

2017-08-01
Vad händer i utvecklingsarbetet med TG framöver?

Detta är en kort information om vad som händer i utvecklingsarbetet framöver, samt hur dialog och kommunikation kring detta kommer att genomföras.

 

Fram till nu har förberedelser för utvecklingsarbetet skett genom tre olika enkäter, en för de som inte gått TG ännu, en för de som har gått TG samt en för de som varit handledare. Det har också genomförts en del besök på TG-kurser samt deltagande i ett antal internationella arrangemang och kurser. Just nu genomförs pilotkursen ”TG på väg” där kursteamet kommer att bidra med synpunkter till den kommande kurshandledningen.

Bakgrund

Utbildningsvecklingsprojektet ska göra en uppdatering av kursen Treklöver-Gilwell (TG) med syfte att vidareutveckla, och kvalitetssäkra kursen samt inkludera den i Ledarskapsöns struktur. Arbetet kommer att genomföras inom Scouternas Utbildningsutvecklingsgrupp som är en ideell arbetsgrupp tillsatt av Scouternas folkhögskola. Projektet beräknas vara färdigt till sommaren 2018, då även utbildningsutvecklingsgruppen avvecklas i dess nuvarande form.

 

Senaste uppdateringen av handledningen för TG gjordes i februari 2009 och den är bra. Samtidigt har mycket hänt sedan dess, både inom Scouternas struktur för utbildningar och inom ledarskapsutveckling i allmänhet. Ledarskapsön har introducerats med en hel rad nya kurser, däribland Ditt personliga ledarskap (DPL) som kompletterar TG inom områdena ledarskap och personlig utveckling.

 

Alla utbildningar inom Scouternas folkhögskola ska kunna kvalitetssäkras av folkhögskolan, som tar hänsyn till både förutsättningarna i de ideella strukturer vi har och förväntningar som deltagarna har. Sedan Ledarskapsön skapades har Utbildningsutvecklingsgruppen utvecklat nya utbildningar, t ex Leda kår och Ditt personliga ledarskap. Varje utbildning ska bland annat ha en handledning för utbildarna som garanterar både innehållsmässig kvalitet och att lärandemålen uppnås oberoende av var utbildning geografiskt hålls eller av vilka kursledare utbildningen genomförs.  Handledningen för de olika ledarskapsutbildningarna ska även visa på en tydlig koppling mellan Scouternas vision och uppdrag som bl a uttrycker: ”Vi lovar äventyr, spänning, gemenskap och Sveriges bästa ledare.”  Handledningen ska vara en ram som garanterar ovanstående och samtidigt ge utrymme för att den enskilda utbildningen kan ”färgas” av kursteamets särskilda kompetenser och erfarenheter. Handledningen ska vara tillgänglig för alla som håller utbildningen.

 

Syftet är att Scouterna bl a genom TG, även fortsättningsvis ska ha välutbildade och erfarna ledare, d v s Sveriges bästa ledare, som stöttar de unga som gör världen bättre.

 

TG-utbildningen, som den ser ut idag, har behov av utveckling kring bl a:

  • Anpassning till Ledarskapsön och de övriga utbildningarna inom konceptet.
  • En handledning med tydliga lärandemål som kvalitetssäkrar utbildningen genom att både vara en ram för hur utbildningen genomförs, samtidigt som den ger möjlighet för kursteamets särskilda erfarenheter och kompetenser att forma utbildningen.
  • Tydliga lärandemål som ska uppfyllas oberoende av var och vilka som genomför utbildningen.
  • Tydlighet kring hur kursledare och team tillsätts.
  • Kursansvarigas, kursteam och handledarens egen möjlighet till utveckling och utbildning.
  • En kurshandledning som är tillgänglig och ett stöd för hela kursteamet.

Under slutet av 1950-talet utvecklades tanken om en rörelseägd folkhögskola inom Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund. Tanken med en egen folkhögskola var att skapa ett centrum för scoutrörelsens pedagogiska metoder och ge fler unga vuxna del av Scouternas ideologi. År 1960 sålde Vingåkers kommun Kesätters slott till Sveriges Scoutförbund för en krona för grundandet av Kjesäters folkhögskola. Man beslutade 1961 att bilda ”Stiftelsen för Kjesäter, Svenska Scoutförbundets folkhögskola” med ändamålet att sätta igång folkhögskoleverksamheten och förvaltningen av fastigheten. År 1965, när detta var genomfört, ombildades stiftelsen med ändamålet att driva den verksamhet som då startats. Efter ett extra årsmöte våren 2011 beslöt Svenska Scoutförbundet efter år av ekonomiska svårigheter att omorganisera skolan. Detta medförde att verksamheten integrerades mer i den egna organisationen och flyttades från Kjesäters slott i Vingåker. Från och med 1 juli 2012 är det officiella namnet för folkhögskoleverksamheten ”Scouternas folkhögskola” som ersätter ”Kjesäters folkhögskola”.

 

Utbildningsutvecklingsprojektet har drivits sedan årsskiftet 2012/2013 med syfte att utveckla och revidera scoutledarutbildningarna. Projektet kom till vid bildandet av Scouterna då det fanns ett behov att göra ett gemensamt och nytt utbildningssystem samt program. Projektet har hitintills resulterat i utbildningssystemet Ledarskapsön för scoutledarutbildningar, och flera nya utbildningar, bland annat Leda scouting, Leda avdelning och Ditt personliga ledarskap. Ledarskapsön är ett sätt att samla och visualisera utbildningar och möjliga utbildningsvägar i Scouterna. Det som nu är kvar att göra är att utveckla och uppdatera TG samt Leda patrull och till sommaren 2018 läggs Utbildningsutvecklingsprojektet ned.

 

Nationella utbildningsgruppen är de som tar över och förvaltar de nyutvecklade och uppdaterade kurserna. Gruppen arbetar även med att öka tillgängligheten hos scouternas utbildningar genom att planera för och samarbeta med en regional struktur av utbildningsgrupper samt en tydlig och enhetlig kommunikation. Arbetsgruppen utgör även ett aktivt stöd för scouternas nationella utbildningar, exempelvis Treklöver Gilwell, Handledarutbildningen och Utbildning för utbildare.

Tidplan framöver

Jamboree 2017
Under Jamboree17 finns det möjlighet att gå provapå-pass av många av de utbildningar som finns på Ledarskapsön, däribland TG. För de som redan gått kursen så kommer det att finnas möjlighet att gå en workshop och det kommer också att vara en TG-reunion under veckan.

 

Anmälan till både TG-reunion och workshop görs via Ledarskapsön i Navet eller via folkhögskolans kurskatalog: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#vf_treklvergilwell,vf_jamboree17

 

Augusti – oktober 2017
Utbildare för TG kan anmäla intresse att läsa handledningen och komma med synpunkter. Intresseanmälan ställs till Erika Gilbertsson, kontaktinformation finns nedan. Inbjudan kommer även att gå ut genom tidigare kursansvariga samt tidigare handledare/kursteam via mejlutskick till de som finns i folkhögskolans register. Under tiden sker även fortsatt arbete med handledningen inom Utbildningsutvecklingsgruppen.

 

Oktober 2017
Synpunkter på den konceptuella handledning som ”TG på väg” har haft, tas in från hela teamet kring hur den använts i teamet, på innehållet, önskade behov på handledning framöver mm, sett ur både kursansvarigas och handledares synvinkel.

Möjligheten för att ge synpunkter stängs.

 

November 2017-maj 2018
Ny handledning arbetas fram samt trycks.

 

Under 2018
”Nya” TG-kurser startar.

 

Se även:
http://www.scouternasfolkhogskola.se/om-scouternas-folkhogskola/projekt-i-folkhogskolan/tg-utveckling/

 

Kontaktpersoner
Ordförande Utbildningsutvecklingsgruppen/Scouternas nationella utbildningsgrupp TG-ansvarig:

Erika Gilbertsson, erika.gilbertsson@scouterna.se, 073-356 53 97

Ordförande Utbildningsutvecklingsgruppen med fokus på TG-utveckling:

Magnus Blombergsson, magnus.blombergsson@scouterna.se, 070-255 43 99

Utbildningsutvecklingsgruppen med fokus på TG-utveckling:

Roger Lindvall, roger.lindvall@scouterna.se, 070-945 06 07

 

2016-07-13:
Engagerade ledare bidrar till TG-utveckling

I april bjöd utbildningsutvecklingsgruppen in alla scoutledare som ville att svara på enkäter om TG-utbildningen.  – Vi fick långt fler svar än vi hade förväntat oss, säger Erika Gilbertsson som är en av ordförandena i den ideella arbetsgruppen som ansvarar för arbetet med att uppdatera TG-utbildningen.

 

Hela 264 personer svarade på enkäterna och lämnade många kloka kommentarer. Vi är väldigt tacksamma för att så många tog chansen och delade med sig av tankar och erfarenheter, säger Erika.

 

Ett uppdaterings- och utvecklingsarbete av TG-utbildningen pågår under 2016-2018. Scouternas ideella utbildningsutvecklingsgrupp har fått uppdraget av Scouternas folkhögskola. TG-utbildningen uppdaterades senast år 2009.

 

Vi ville få in så många tankar och idéer som möjligt om vad som är bra med TG och vad som behöver förbättras, utvecklas eller strykas, säger Erika.

 

Enkäterna låg ute på Scouternas folkhögskola under några veckor i slutet av april. Det var tre enkäter – en till dem som har gått TG, en till dem som är eller har varit TG-ledare och en till dem som ännu inte gått utbildningen. Av dem som gått TG svarade 110 personer, av dem som inte gått svarade 117 stycken och i gruppen TG-ledare svarade 37 stycken.

 

Syftet var att få in tankar och resonemang som kan bidra i utvecklingsarbetet, säger Erika. Det är viktigt att förstå att det var kvalitativa enkäter. Det betyder att det var många frågor med öppna svar vilket gör att svaren inte tolkas kvantitativt (dvs man räknar hur många som tyckte en viss sak) utan textkritiskt (man fokuserar på vad de som svarande skrev i sina svar).

 

Resultaten från enkäterna är ett viktigt komplement till utvärderingar som gjorts tidigare samt den behovsanalys som gjordes inför utvecklingsarbetets start.

 

Det är tydligt att intresset för TG-utbildningen är stort bland scoutledare i alla åldrar och oavsett om man gått utbildningen eller inte. Klart är att en ledarutbildning som använder sig av scoutmetoden, fokuserar på ledarskap och scoutings grundvärderingar är efterfrågat.

 

Nu tar vi nästa steg och börjar formulera styrdokument och titta på utvecklingen av innehållet. Siktet är inställt på att ha nya handledningar klara för dem som ska hålla TG-utbildningen som går påsken 2017 och med uppföljningshelg under hösten 2017. Håll utkik efter mer information om anmälan som kommer under hösten, avslutar Erika.


 

2016-04-04:
TG-utveckling på Utbildardagarna

-Jag har nog aldrig pratat så mycket ledarskapsutbildning i allmänhet och Treklöver Gilwell-utbildning i synnerhet som på Utbildardagarna i mitten av mars, säger Erika Gilbertsson.
Erika är, tillsammans med Magnus Blombergsson, ordförande i den ideella utbildningsutvecklingsgruppen som just påbörjat arbetet med att uppdatera TG-utbildningen.
På Utbildardagarna genomförde vi en workshop med TG-handledare och så fanns jag och Agnes Holmstedt Gransberg på plats för att samtala med den som ville om utbildningsutveckling och särskilt om Treklöver Gilwell. Och det var det absolut många som ville. Det finns ett stort engagemang för TG, det är en utbildning och ett ämne som berör, fortsätter Erika.

 

Senast uppdaterad 2009
TG-utbildningen uppdaterades senast år 2009, och sedan dess har det hänt mycket inom scoutrörelsen. Scoutorganisationen har ändrats mycket och det har kommit ett nytt utbildningssystem – Ledarskapsön – där också flera nya utbildningar har introducerats.
TG har ju en central plats där vid Reflektionssjön på Ledarskapsön. Men den behöver ses över så att den hänger ihop med övriga utbildningar, fortfarande är relevant och samtidigt ger deltagarna de kunskaper och erfarenheter som de behöver för att kunna leda barn och unga och göra dem redo för livet idag och imorgon, fortsätter Erika.
Respekt och ödmjukhet
Utbildningsutvecklingsgruppen består av knappt tio personer som jobbar ideellt. Just nu jobbar gruppen intensivt med två saker. Dels utbildningen ”Leda kår” som påbörjades förra året. Och dels så har arbetet med att uppdatera och utveckla TG-utbildningen just startat.

 

Vi tar oss an uppgiften med ödmjukhet och stor respekt för TG:s historia och själ, samt för dem som hittills varit och är engagerade i utbildningarna, säger Erika. Handledare och deltagare är viktiga kulturbärare och har erfarenheter och insikter som är värdefulla för att framtidens TG ska bli så bra som möjligt.
Det är Scouternas Folkhögskola som gett oss uppdraget och det ska vara klart till sommaren 2018. En tajt plan men jag är övertygad om att vi klarar det med många engagerade scouters hjälp. Det är stort ansökningstryck på TG-utbildningarna och då känns det extra angeläget att vi kan bidra med en uppdaterad och relevant kurs så snart som möjligt.

 

Stor möjlighet att påverka
Alla kan, och är välkomna, att ge input och bidra i processen. Störts möjlighet att påverka är under våren 2016 när arbetet befinner sig i en inhämtnings- och analysfas. Tre enkäter kommer att skickas ut i april. En till dem som har gått TG, en till dem som är eller har varit TG-ledare och en till dem som ännu inte gått utbildningen.

 

Genom enkäterna vill vi få in så mycket tankar och klokskap som möjligt så att vi kan identifiera vad som definitivt bör vara kvar och vad som absolut måste utvecklas för att utbildningen ska fortsätta att vara relevant för deltagarna och för Scouterna som helhet också i framtiden. Dessutom vill vi få en så bra bild som möjligt av det som man kan kalla för ”TGs själ”!
Det vi verkligen behöver just nu är allas hjälp med att sprida enkäterna till de tre grupperna, De som gått, de som varit ledare och de som inte gått utbildningen. Med många svar så får vi ett riktigt bra underlag. Ta chansen och svara på frågorna i enkäten. Och tipsa gärna andra scouter så att de också kan svara. Vi vet nämligen att vi inte når alla utan hjälp, uppmanar Erika som avslutning.