Stöd och inflytande

Vässarö

Här hittar du information om arbetsformer, studentinflytande, utvecklingssamtal, särskilt stöd samt IT och internet.

 

Arbetsformer

Vår syn på lärande och ledarskap bygger på scoutmetoden. Detta är en pedagogisk metod som innebär att vi tror på att lära genom att göra, att vi arbetar i små grupper och att vi ofta använder naturen som klassrum. Det handlar också om att vi tror på och uppmuntrar till ett stödjande och lyssnande ledarskap.

 

IT och internet

För Scouternas folkhögskola är det en självklarhet att använda IT-hjälpmedel. Vi vill skapa en positiv och utvecklande IT-miljö med stor öppenhet och flexibilitet. Resurserna får endast utnyttjas av behörig användare. Behörig användare är studerande och personal vid Scouternas folkhögskola. Skolans värdegrund gäller vid all IT-användning. Alla användare av skolans datanätverk skall innan tillträde ges en introduktion. I samband med denna introduktion tillhandahålls användarkonto med tillhörande lösenord som kvitteras av den studerande.

 

Utvecklingssamtal, uppföljning, utvärdering

Alla som läser på folkhögskolan får personlig handledning och regelbundna utvecklingssamtal till stöd för att genomföra sina studier. Du som läser på allmän kurs får hjälp av dina lärare att planera din utbildningsgång på skolan. Du har också rätt till studie- och yrkesvägledande samtal. Regelbundet genomförs utvärderingar av arbetsmoment och kursupplägg. I slutet av varje kurs genomförs en större webbutvärdering där både utbildningen och skolan utvärderas. I slutet av varje kurs genomförs en utvärdering där både utbildningen och skolan utvärderas.

 

Du som behöver särskilt stöd

Har du behov av personlig assistans på grund av funktionshinder är det i första hand kommunen som svarar för detta i enlighet med LSS (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade)och LASS(Lag om assistansersättning). Vid behov bör du kontakta oss så att vi kan utreda om det finns andra möjligheter för oss att kunna stödja dig. Det finns till exempel möjlighet att ansöka om extra stöd hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
 
Samma sak gäller om du har behov av dövtolk för att kunna genomföra dina studier. För dig som inte har möjlighet att få personlig assistent men behöver extra stöd kan studier vid folkhögskola ändå fungera eftersom vi arbetar i små grupper, med individuella studieplaner och med mycket lärarledd undervisning.

 

Studeranderätt och inflytande

Scouternas folkhögskola är en mötesplats mellan människor, där vi vill ta ansvar för varandra och respektera varandras olikheter. Folkhögskolan är en fri skolform för vuxna och du som söker dig till folkhögskolan gör det av eget intresse och måste vara beredd att ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull. Demokrati på skolan handlar om en öppenhet för ständig förändring. Vi vill ha en öppen dialog mellan studerande, lärare och skolledning. Skolan stödjer att de studerande organiserar sig kring studerandedemokrati.
 
Frågor rörande klagomål, överklaganden eller konflikter som den studerande inte vill ta upp med kursansvarig lärare tas upp med rektor. Om du som studerande inte känner att du fått gehör för ditt ärende hos rektor kan du vända dig till skolans styrelse. Scouternas folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas Studenträttsliga Råd (FSR) vilket betyder att du kan vända dig till rådet med ditt ärende efter att du varit i kontakt med skolans styrelse. FSR ska bedöma om folkhögskolan fattat sitt beslut i överensstämmelse med skolans studeranderättsliga standard eller ej. Frågor rörande omdömen, kursintyg eller examensbevis behandlas inte av FSR utan dessa frågor besvaras av skolkansliet.