Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

GDPR - Trygg hantering av dina personuppgifter

Scouternas folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR (den europeiska dataskyddsförordningen) har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter - särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. 

Varför samlar vi in de här uppgifterna? 
Vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, bidragsansökningar, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. 

Vi lämnar en rad personuppgifter till register som som till exempel SCB, CSN och Folkbildningsrådet. Det gör vi då det är ett krav på oss från Folkbildningsrådet för att få stadsbidrag.  

Vilka uppgifter vill vi ha?

Folkhögskolorna är skyldiga att lämna uppgifter till ett antal olika register (se rubriken ovan) om bland annat deltagarnas personnummer, utbildningsbakgrund, folkbokföringslän, studietid, om studierna bedrivits i normal takt, samt vilka behörigheter och studieomdöme som uppnåtts.

I övrigt så avses även namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid på skolan, sompersonuppgifter.

Läs mer om vilka uppgifter det kan röra sig om på Integritetskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/personuppgifter/

Hur länge sparar vi data? 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt inom ramen för de ändamål som angivits ovan. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare, och maximalt under två år därefter, sparar vi dina uppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid, följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i längre tid.

Vi sparar kursintyg/behörighetsintyg i 50 år, på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Dina rättigheter 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen eller om du har andra frågor rörande dina personuppgifter ber vi dig att fylla i formulär avsett för detta (bilaga som länkas till på hemsidan) och mejla det till oss, folkhogskola@scouterna.se

Du har även rätt att klaga till Integritetskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Tillgång till dina personuppgifter 
  • du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
  • du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna 

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av personuppgiftshantering och personlig inloggning på alla konton. 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är: 
Scouternas Folkhögskola
Box 42034
126 12 Stockholm

Organisationsnummer: 818500-5769

Personuppgiftsbiträden 

För att säkerställa att deltagare och personal har tillgång till säkra, tillförlitliga och flexibla IT-tjänster så har Scouternas folkhögskola slutit avtal med bland annat Scouterna, Schoolsoft och Microsoft. Dessa agerar som personuppgiftsbiträden åt Scouternas folkhögskola och med dem har Scouternas folkhögskola personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. 

I och med att du godkänner villkoren för antagning, vilket måste ske för att ansökan ska kunna göras, innebär det att du kommer att registreras med personuppgifter i skolans deltagarregister.  

Blankett för begäran av utdrag, radering, rättelse, begränsning eller invändning av personuppgifter

Kontakt

Har du några frågor kring vår hantering kring personuppgifter? Kontakta gärna Liza.

Liza Zeeck Rosenberg

Rektor/Utbildningschef

liza.rosenberg@scouterna.se0855506534
Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.