Personuppgifter

Såhär behandlar vi dina personuppgifter när du varit i kontakt med oss på Scouternas folkhögskola.

Om personuppgifter

Detta är en förenklad text som i korta drag beskriver hur vi hanterar personuppgifter. 

När du blir deltagare på en av våra utbidlningar/kurser hos oss så samlar vi in uppgifter om dig. De är till exempel ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress och kontaktuppgifter till dig och dina anhöriga.  Det gör vi för att kunna erbjuda en trygg och säker verksamhet och för att kunna rapportera i enlighet med de lagar och riktlinjer vi har att följa, som folkhögskola. 

Scouterna folkhögkola har ansvar för att dina uppgifter hanteras rätt. Bland annat måste vi se till att följa europeisk och svensk lag, ex. GDPR.

Vi hanterar information om dig under tiden du är deltagare och en tid efter du slutat, för att vi ska kunna uppfylla det vi lovat dig och andra sedan tidigare.  När du kontaktar oss på olika sätt hanterar vi de uppgifter du lämnar till oss. I vissa fall kan vi inte svara eller göra det du ber oss att göra om vi inte får de uppgifter vi ber om.

Enligt lag har du flera rättigheter och Scouternas folkhögskola har många skyldigheter. Här nedan kan du läsa mer om dessa rättigheter och vilka skyldigheter Scouternas folkhögskola har. Bland annat har du rätt att få reda på vilken information vi har om dig, säga till oss om du vill att vi ska ta bort den eller om något är fel. Scouternas folkhögskola måste bland annat se till att rensa bland uppgifter vi inte behöver och måste se till att information om dig hanteras på ett säkert sätt.

Om du har frågor om hur Scouternas folkhögskola jobbar med dina personuppgifter (information om dig) får du gärna kontakta oss. Det gör du genom att ringa till oss på 08-555 065 10 eller skicka e-post till folkhogskola@scouterna.se

Scouternas folkhögskola samlar in personuppgifter för att kunna bedriva folkhögskolans verksamhet. Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver och har rutiner för att radera dem när de inte längre behövs. Vi har också rutiner som säkerställer att endast de som är i behov av personuppgifterna har tillgång till dem.

Såhär hanterar vi dina personuppgifter

Kursdeltagares personuppgifter

För att kunna bedriva utbildningar behöver vi samla in personuppgifter från dig som söker en utbildning hos oss. Dina personuppgifter används för att kunna kontakta dig, administrera kurser och särskilda träffar, samt för att kunna lämna information till berörda myndigheter såsom CSN, Försäkringskassan och Statistiska centrabyrån (SCB). Vi samlar bara in personuppgifter direkt från dig, på så sätt vet du vilka personuppgifter vi behandlar.

De uppgifter vi samlar in för att administrera kurserna är:
  • namn, personnummer, adress, e-postadress,
  • telefonnummer, kontaktuppgifter till anhörig.

Personuppgifter till Statistiska centralbyrån, SCB
För deltagare på långa kurser, alltså på minst en termin, samlar vi även in information för att kunna lämna till SCB. Uppgifter de begär in av oss är om du är utlandsfödd och/eller om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Personuppgifter till CSN och Försäkringskassan
För deltagare på långa kurser, alltså på minst en termin, samlar vi även in personuppgifter för att kunna lämna till CSN och Frsäkringskassan. Uppgifter de begär in av oss är ditt namn, personnummer, om du startar och avslutar en CSN-berättigad kurs samt din närvaro.

Personuppgifter i anslutning till kurshelger/kursomgångar
Inför en kurshelg eller kursträff samlar vi in uppgifter om kost och särskilda behov.

System för insamling av personuppgifter
För att administrera kurser och bedriva undervisning digitalt använder vi amerikanska underleverantörer, såsom Google Education, Surveymonkey samt Microsofts olika programvaror.

Dina personuppgifter lagras därför på amerikanska servrar där GDPR-lagstiftningen inte gäller. Det innebär att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dina personuppgifter utan att de behöver underrätta oss/dig. Du väljer själv om du vill samtycka till denna behandling och kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Radering av personuppgifter
Personuppgifterna raderas så fort de inte längre behövs. Som folkhögskola har vi krav på oss att spara intyg och protokoll från omdömessättning i 50 år, och klasslistor i sju år. Andra personuppgifter raderas skyndsamt så snart vi inte längre behöver dem.

Personuppgifter till de som har sökt till våra kurser men inte blivit antagna raderas automatiskt efter ett år. De som sökt och blivit antagna men sedan tackat nej kan få ett uppföljande mail som det är frivilligt att svara på.

Ideellas personuppgifter

För att kunna administrera ideella inom Scouternas folkhögskola behöver vi samla in namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Om det utgår arvode eller annan ersättning behöver vi även bankuppgifter. I anslutning till kurshelger/träffar samlar vi också in information om kost och särskilda behov.

Vi samlar bara in personuppgifter direkt från dig, på så sätt vet du vilka personuppgifter vi behandlar. Personuppgifterna raderas skyndsamt så snart de inte längre behövs.

För att administrera det ideella arbetet använder vi amerikanska underleverantörer, såsom Surveymonkey, Dropbox samt Microsofts olika programvaror. Dina personuppgifter lagras därför på amerikanska servrar där GDPR-lagstiftningen inte gäller. Det innebär att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dina personuppgifter utan att de behöver underrätta oss/dig. Du väljer själv om du vill samtycka till denna behandling och kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Arbetssökande och nominerade ideella

För att kunna administrera jobbansökningar och nomineringar till ideella uppdrag behöver vi samla in namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.

Jobbansökningar raderas automatiskt efter två år och nomineringar till ideella uppdrag raderas automatiskt efter ett år.

Mer om personuppgifter

Webben & tredje part

Besökare på vår webbplats För att se hur besökare använder vår webbplats använder vi oss av cookies. Vi lagrar den informationen i ett år. Vill du inte tillåta användningen av cookies kan du ändra inställningarna kring det i din webbläsare.

Personuppgifter till tredje part Som folkhögskola har vi skyldighet att samla in uppgifter å andra myndigheters vägnar. Det gäller till exempel uppgifter till CSN och Försäkringskassan för att anmäla deltagares studier och närvaro, samt till SCB där vi lämnar anonymiserad statistik kring om kursdeltagare har NPF-diagnoser eller är utlandsfödda.

Personuppgifter till tredje land Scouternas folkhögskola lagrar personuppgifter hos företag som har servrar i USA och där alltså GDPR-lagstiftningen inte gäller. Det innebär att amerikanska myndigheter kan få tillgång till dina personuppgifter utan att du eller vi får vetskap om det.
För att minimera riskerna med det är vi noggranna med att endast spara nödvändig information på dessa plattformar, och att gallra uppgifterna så snart vi inte behöver dem längre. Innan vi lagrar personuppgifter hos servrar i tredje land säkerställer vi att vi har samtycke från samtliga som berörs.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

För att samla in och behandla personuppgifter behöver det finnas en rättslig grund. Nedan beskrivs kortfattat vilka rättsliga grunder vi lutar oss mot.

De personuppgifter vi behöver samla in för att bedriva undervisningen och dela uppgifter med andra myndigheter vilar på den rättsliga grunden myndighetsutövning.

De uppgifter vi behöver spara utifrån andra lagar vilar på den rättsliga grunden rättslig plikt. Det gäller till exempel när vi sparar intyg i 50 år eller sparar klasslistor i sju år.

De uppgifter vi samlar in utan att vi måste vilar på den rättsliga grunden samtycke. Det innebär att en person frivilligt ger oss tillstånd att hantera dennes personuppgifter. Den kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke och då måste vi radera dennes personuppgifter inom en månad.

Vi samlar också in uppgifter utifrån den rättsliga grunden intresseavvägning. Det gäller när vi samlar in kontaktuppgifter till anhöriga. Vi anser att vårt intresse av att få tag på anhöriga vid olycksfall eller sjukdom väger tyngre än individens skydd i det här fallet.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Personuppgifterna behandlas av anställda och ideellt kursansvariga på Scouternas folkhögskola samt leverantörer vi anlitat för att kunna samla in och spara personuppgifter. För att säkerställa att leverantörerna hanterar personuppgifterna enligt

Dataskyddsförordningen finns det ett avtal mellan folkhögskolan och varje leverantör. I de fall våra leverantörer har underleverantörer avtalar vi även kring deras behandling av personuppgifterna.

Rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller kompletterade. Vänd dig i så fall till oss via mail til folkhogskola@scouterna.se

Det kan finnas bestämmelser som gör att Scouternas folkhögskola inte kan radera uppgifter om dig, till exempel när det gäller intyg av studier.  Men om Scouternas folkhögskola inte kan radera uppgifterna av rättsliga skäl, kommer behandlingen av uppgifter att begränsas till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla Scouternas folkhögskolas skyldigheter.

Klagomål och Dataskyddsombud

Klagomål Den som vill framföra klagomål avseende Scouternas folkhögskolas behandling av personuppgifter har rätt att göra det till Datainspektionen. Dataskyddsombud Den som vill ställa frågor kring Scouternas folkhögskolas hantering av personuppgifter kan vända sig till folkhogskola@scouterna.se

Kontakt

Har du några frågor kring vår hantering kring personuppgifter? Kontakta gärna Liza.

Liza Zeeck Rosenberg

Rektor/Utbildningschef

liza.rosenberg@scouterna.se0855506534
Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.