Våra fokusområden

På Scouternas folkhögskola jobbar vi utifrån fem fokusområden som alla bygger på våra värderingar. Här kan du fördjupa dig i dem samt läsa mer om hur de genomsyrar vår verksamhet och våra utbildningar.

Ledarskap och förebilder

I en värld som glider isär, både inom och mellan länder och sektorer, ser vi ett stort behov av ledare som är trygga i sig själva och sina värderingar. För att kunna bidra till ett samhälle präglat av mångfald och hållbarhet behöver du kunna leda dig själv och andra. Vi når dit genom ett ungt och värdebaserat, normkritiskt, anpassat och inkluderande ledarskap. Vi är en självklar förebild i det lyssnande och stödjande ledarskapet.

Globala målen och hållbarhet

I en värld som står inför enorma utmaningar på hållbarhetsområdet, kring såväl klimatförändringar som ojämlikhet och välmående, ser vi ett stort behov av ett ökat –hållbart – engagemang för förändring. Vi ser att vi kan spela en positiv roll och tar ett grepp kring hållbarhet ur flera perspektiv, både lokalt och globalt. Vi är en självklar förebild i hur vi ständigt lär oss och förändrar vårt eget beteende.

Demokrati, påverkan och samhällsengagemang

I en värld som definieras både av starka och öppna demokratier, såväl som av antidemokratiska krafter på alla nivåer, ser vi ett stort behov av ett föreningsliv och en folkbildning som tar frågan om demokratifostran på allvar.

Vi når dit genom att själva jobba med medbestämmande, ansvarstagande och kompromisser, såväl som att sätta oss själva och vår verksamhet i en större historisk och samhällelig kontext. Vi vill vara en självklar förebild i hur vi leder och samverkar med andra.

Öppenhet, mångfald och inkludering

I en värld som samtidigt präglas av såväl öppenhet och mångfald, som ökad slutenhet och fördomar, ser vi ett stort behov av mötesplatser och lärandemiljöer där vi på ett självklart sätt möts och står upp för varandra. Vi når dit genom att  praktiskt och konkret arbeta för att fler ska hitta hit, trivas och utvecklas. Vi är en självklar förebild för andra utbildare och folkhögskolor i att både stå upp för våra värderingar, även när det är obekvämt, och praktiskt jobba för fortsatt förändring i den miljö vi skapar tillsammans, även när det är svårt.

Att synas och samverka

I takt med att digitaliseringen fördjupas och kommunikationsflödet ökar, ser vi ett stort behov av ett transparent och inkluderande berättande och fler möten.

Vi når dit genom att sätta ord på det vi gör och på varför det är viktigt, såväl som genom att bjuda in till fler mötesplatser. Vi vill vara en självklar förebild genom att bjuda in andra till vår verksamhet och genom att visa nyfikenhet inför och lära av hur andra gör.

Vår strategi

I vår strategi för åren 2017-2025 beskriver vi vår vision för framtiden och hur vi operativt arbetar för att nå dit.