Trivselregler

Folkhögskolan är en fri skolform, du studerar av eget intresse och behöver vara beredd att ta personligt ansvar för att studietiden ska bli meningsfull. Här presenterar vi de trivselregler som gäller för dig som är deltagare på Allmän kurs eller på någon av våra profilutbildningar.

Det här gäller på skolan

Närvaro och frånvaro

Alla utbildningar förutsätter att du närvarar under planerad studietid. För distansstudier gäller att du närvarar på förutbestämda träffar, möten i eventuella studiegrupper, uppgifter och aktiviteter på kursens lärplattform. För kurser som sker i projektform krävs närvaro vid handledningsmöten och kursgemensamma aktiviteter. Folkhögskolans pedagogiska grundsyn bygger  på delaktighet och möten människor emellan och därför är närvaro viktigt.
  • Om du blir sjuk eller om du behöver vara hemma för att vårda barn eller nära anhörig ska du anmäla detta till skolan genom Schoolsoft eller till undervisande lärare samma dag samt till
   Försäkringskassan.
  • Om du inte varit tillräckligt närvarande på kursen så kommer vi behöva rapportera att du inte har fullföljt dina studier till CSN i slutet av terminen. Detta kan medföra att du blir återbetalningsskyldig eller inte får studiemedel följande termin.
  • Vid sjukdom eller vid vård av barn längre än 7 dagar kan vi begära in sjukintyg från en läkare eller sjuksköterska.
  • Har du varit frånvarande länge på grund av sjukdom eller vård av barn kan det bli nödvändigt att förlänga din studietid för att du ska kunna få ditt behörighetsintyg med omdöme.
  • Om du av någon anledning behöver vara ledig kan du ansöka om ledighet för personliga skäl hos kursansvarig lärare. Kursansvarig lärare beviljar ledighet upp till 5 dagar.
  • Längre ledighet beviljas av rektor efter samråd med kursansvarig lärare.

Grunder för avskiljning

Vår princip är att vi i första hand alltid ska stödja våra studerande, men för att skolan ska fungera för alla krävs det att vi följer de regler och överenskommelser som finns. Ibland inträffar det tyvärr händelser som gör att vi tvingas vidta åtgärder som vi helst skulle vilja slippa. Överträdelser mot våra gemensamma regler och överenskommelser kan leda till avskiljning från att delta i undervisningen på Scouternas folkhögskola. Grunder för avskiljning är:
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning.
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på person eller skolans egendom.
 • Upprepat fusk eller plagiat.
 • Bristande närvaro och/eller låg studieaktivitet.
 • Om du bryter mot skolans alkoholpolicy.
 • Om du på något sätt hanterar eller använder narkotikaklassade preparat.
 • Om du missbrukar skolans datanät.
 • Stöld.

Åtgärder om problem uppstår

Om det uppstår problem som vi tycker kan äventyra din skolgång hos oss på grund av grövre eller upprepade mindre företeelser kallas du till samtal. Samtalet kan leda till en varning eller avskiljning från Scouternas folkhögskola.

Beslut om avskiljande fattas av skolans rektor. Om skolan anser det vara nödvändigt kan en studerande stängas av från undervisningen under till exempel en utredningsperiod.

Alkohol och droger

När du har accepterat din studieplats förbinder du dig att också följa skolans alkohol- och drogpolicy. Om du bryter mot skolans policy kan det leda till att du måste sluta på skolan.

Policyn utgår från följande förutsättningar:
 • Innehav och bruk av narkotiska preparat är enligt lag förbjuden i Sverige.
 • För alkoholförsäljning gäller svensk lag.
 • Det är förbjudet att uppträda alkoholpåverkad på arbetsplatsen, till vilken även skolarbetet hör, likaså förbjudet att bruka alkohol på att man skadar sig själv och andra.
 • Det är förbjudet att förtära eller servera alkoholhaltiga drycker i folkhögskolans lokaler.
 • Ansvar för att alkohol- och drogpolicyn praktiseras åvilar alla studerande och anställda.
 • Brott mot alkohol- och drogpolicy vid Scouternas folkhögskola innebär att skolan har rätt att avskilja studerande från undervisningen.

Internetanvändning

På folkhögskolans datorer och nätverk får du inte uppsöka hemsidor med våld, sex eller politisk extremism om det inte på ett tydligt sätt skall användas i utbildningen. Förfarande som bryter mot svensk lag är förbjudet och skolan loggar internetanvändning av säkerhetsskäl.

Brott mot skolans regler kan leda till disciplinära och/eller rättsliga påföljder. Systemadministratörer/ansvariga för IT-säkerhet kan utan förvarning övervaka folkhögskolans IT-resurser för att kunna sköta den dagliga driften och för att kunna utföra felsökning. All trafik som passerar brandväggen loggas och kan vid behov spåras.

Vi vill att du och alla våra deltagare ska lyckas, trivas och nå de mål ni satt upp. Därför är det viktigt för oss att du, precis som övriga deltagare, följer de trivselregler som finns på skolan.

JENNY AHLIN
Biträdande rektor på Allmän kurs

Behöver du stöd

Det händer mycket i livet, ibland mer och ibland mindre. Men om du behöver stöd för att klara dina studier så finns både lärare och vår kurator här för dig. Vi kommer göra vårt bästa för att stötta dig.

Kontakt

Liza Zeeck Rosenberg

Rektor/Utbildningschef

liza.rosenberg@scouterna.se0855506534
Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.

Liza ansvarar för Scouternas folkhögskola och Scouternas utbildningar och utveckling.