Utvärdering & kvalitetssäkring

Under 2020 kommer Scouternas folhögskola att genomföra ett projekt kring att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Här ingår bland annat att se över, utveckla och implementera system för utvärdering, revideringsplan för kurserna, utveckling & kompetens hos utbildare med mera.

Under 2019 lever vi med två olika utvärderingssystem, det ”gamla” i Google och det nya som successivt byggs upp, i Microsoft Forms. Kurser som utvärderas enligt det nya systemet är under 2019  Leda scouting, Utbildning för utbildare samt Treklöver Gilwell.

Från och med 2020 kommer samliga utbildningar på Ledarskapsön utvärderas enlig nya utvärderingssystemet.

 

Kavlitetssäkring av utbildningar

Våra kurser utvärderas regelbundet. Resultaten av våra utvärderingar arbetas med på flera nivåer i vårt utbildningsgsystem:

Utbildningsgrupperna tar del av ”sina” respektive utbildningars utvärderingar och arbetar med att ta hand om den feedback som rör kursteamet, lokaler, mat, information mm.

Anställda på Scouternas folkhögskola ansvarar för att analysera och sammanställa den totala utvärdeirngens svar och skapa åtgärdsplaner för att säkerställa kursernas läroplan och lärandemål.

Under 2020 kommer nya rutiner och processer tas fram och implementeras för att ta ännu ett steg framåt, i att säkerställa kvaliteten på våra utbildningar.

Så här fungerar det nya utvärderingssystemet:

Utvärderingar

När ni som kursteam avslutat er kurs genom att checka ut deltagarna och ”finalize” kurs i Scoutnet (enligt gällande rutiner i guide till kursadmin >>), kommer Scouternas folkhögskolas administratör skicka ut en länk till utväderingen till samtliga deltagare på er kurs.

Berätta gärna för era kursdeltagare att en länk till utvärdering kommer att komma, när ni avslutar er kurs.

Om våra utvärderingar

Utvärderingen är densamma för alla kurser inom en kurstyp (tex. kurstypen Leda scouting eller kurstypen Leda patrull). Deltagaren får dock i utvärderingen ange namn på kursen samt månad och region så att vi kan identifiera vilken kurs utvärderingen gäller. Utvärderingen är anonym.

Utvärderingens frågor

I utvärderingarna frågar vi bland annat om hur väl deltagaren upplever att de uppnåt kursmålen, hur väl deras förmågor och erfarenheter tagits hänsyn till, hur väl de tycker de fått tillräcklig information före/under kursen samt om mat, lokaler och er som kursteam. Vi frågar också hur nöjda det är i sin helhet samt om de skulle rekommendera kursen till en scoutledarkollega.

Svaren

Svaren på utvärderingarna ansvarar Scouternas folkhögskola för. Scouternas folkhögskolas administratör skickar regelbundet en sammanställning av utvärderingarna till respektive utbildningssgrupp, som i sin tur ansvarar för att återkoppla med feedback till er i kursteamen. Har du frågor om detta, kontakta din utbildningsgrupp.

Scouternas folhögskola sammanställer och analyserar alla utvärderingarna kring respektive kurstyp löpande och använder detta för underlag i utvecklingen och revideringen av kurser.

 

Har du frågor eller tankar om utvärderingarna, kontakta Hanna Bata på hanna.bata@scouterna.se