Annons: Ideellt uppdrag

Bild_orgVill du vara med och utveckla och revidera Ledarskapsöns utbildningar?

 

Vi behöver regelbundet revidera våra utbildningar och därmed också dess handledningar. Dessutom utvecklas nya utbildningar, vilka också behöver handledningar. Dessa arbeten tror vi går hand i hand. Behovet finns därför av en grupp som ansvarar för att arbeta med detta.

Vi tror att det är en grupp som vi just nu kallar för Handledningsgruppen, som har ansvar för att leda och driva processen med att ta fram nya handledningar. Uppdragsgivare är Ansvarig för Scoutledarutbildningar på Scouternas folkhögskola.

Beroende på vilken utbildning handledningen behöver skrivas eller uppdateras för, kopplas en expertgrupp (en arbetsgrupp) till Handledningsgruppen under en projekttid.

 

BAKGRUND

Under många år fanns den ideella Utbildningsutvecklingsgruppen. De hade till uppgift (kortfattat beskrivet) att ta fram ett helt nytt utbildningssystem och ett antal utbildningar till det systemet. Resultatet blev Ledarskapsön och ett antal regionala och nationella utbildningar.

År 2018 var arbetet mer eller mindre klart och gruppen avslutades. Däremot fortsatte arbetet med att slutföra några av de handledningar som skulle tas fram till de sist utvecklade utbildningarna på Ledarskapsön.

De som fortsatt med arbetet har varit de som ansvarat för att skriva de nya handledningarna och de som haft uppdraget som ”redaktörer”, alltså att korrläsa, se över struktur, disposition, koppling till övriga handledningar etc. och därefter tagit det vidare för layout och tryck.

 

HANDLEDNINGSGRUPPENLedarskapsön-+-handledningar

 • I Handledningsgruppen sitter individer som är bra på att projektleda: sätta upp tidsplaner, planera arbetet, rekrytera experterna samt leda, fördela och följa upp arbetet både inom den egna gruppen och gentemot expertgrupperna. Här sitter också individer som är bra på att se en helhet, att få en överblick över ett material samt på att vara redaktörer: att läsa, granska och se över disposition och ordval.
 • Det är Handledningsgruppen som beslutar när texten är klar och kan skickas till layout. De leder och driver arbetet med layout i nära samarbete med vald layoutare. De har mandatet att fatta beslut kring handledningen som gör att den kommer färdigställas.
 • Slutprodukten ska godkännas av Uppdragsgivaren, vilken förstås finns med som bollplank längs vägen. Målet för gruppen är att handledningarna som tas fram alla följer samma struktur, layout och upplägg. Handledningarna skall också hänga ihop rent språkmässigt, vara lätta att förstå, ha en logisk ordning och underlätta för en ideell utbildare när denne håller kurs.
 • Uppdraget i Handledningsgruppen är på 2 år, därefter kan det förlängas om lust och behov finns.

 

EXPERTGRUPPER

En expertgrupp består till stor del av individer som har utbildat inom utbildningen vars handledning skall revideras alternativt varit med och tagit fram den nya utbildningen vars handledning nu ska skrivas. Här kan och bör också sitta individer som inte har erfarenhet från de aktuella utbildningarna, men som har annan väsentlig kompetens som kommer gruppen till gagn, som till exempel pedagogisk kompetens, ledarskaskompetens eller kompetens inom metodik etc.

Tillsammans är de experter på området utifrån olika aspekter: de är vana utbildare, de är pedagoger, de är duktiga kursutvecklare etc. Det är Handledningsgruppen som tillsätter expertgrupperna utifrån de behov de ser finns.

Uppdraget är tidsbestämt och löper över den projektperiod som Handledningsgruppen tagit fram. När uppdraget är slutfört avslutas expertgruppen.

Det kan finnas flera parallella expertgrupper, beroende på vilka behov som finns av revidering/nyskrivning av handledningar. Expertgruppens uppdragsgivare är Handledningsgruppen.

 

ATT VARA MED I HANDLEDNINGSGRUPPEN

Varje person i gruppen har ansvar för en tydlig del i processen – varje del lika viktig för helheten. I gruppen diskuteras innehållet, syften och prioriteringar.

 

Kompetenser som behövs är:

 • Projektledare med fokus på att planera, strukturera, leda, fördela och följa upp arbetet i Handledningsgruppen.
 • Korrläsare med en skarp blick och stort tålamod.
 • Redaktörer: ser över disposition, ordval, ser att en röd tråd finns genom texterna samt att de hänger ihop med våra övriga handledningar/utbildningar.

Vi tror att gruppen består av 4-6 personer.

 

Egenskaper som behöver finnas hos alla i gruppen är:

 • Du har ett eget driv
 • Du tar en aktiv del av en grupp och ser målet med uppdraget
 • Du gillar att också jobba på egen hand med en tydligt avgränsad del i en process
 • Du följer den tidslinje med deadlines ni satt upp i gruppen
 • Du har erfarenhet av Scouternas folkhögskolas utbildningar och/eller annan specifik kompetens som bidrar till Handledningsgruppen.

 

Egenskaper som behöver finnas utspritt mellan individerna i gruppen:

 • Du gillar att skapa struktur
 • Du brinner för text/ord
 • Du gillar att analysera och se samband
 • Du har god kunskap om ledarskap, personligt ledarskap mm
 • Du är pedagogiskt lagd
 • Du gillar att sitta själv och läsa, att korrläsa
 • Du står ut med att vara frustrerad, det är en del av processen
 • Du har tålamod och envishet

 

HUR FUNKAR ARBETET I PRAKTIKEN?

Handledningsgruppen planerar sitt arbete tillsammans. Projektledaren/projektledarna i gruppen ansvarar för att samla gruppen och tillsammans lägga upp strategier och projektplaner. En stor del av arbetet sker individuellt mellan gruppens möten. Uppdraget kan innebära ett par arbetshelger per år, beroende på hur gruppen väljer att tillsammans lägga upp arbetet.

 

DET HÄR LÅTER KUL? HUR GÖR JAG NU?

Vad roligt att du är intresserad av det här uppdraget. Gå till det här formuläret >> och skriv er dina tankar om uppdraget och vad du ser att du vill och kan bidra med. Skicka sedan in det till oss sensat 20 januari.

 

FRÅGOR  & KONTAKT

Har du frågor eller funderingar om uppdraget, kontakat oss.  Obs! Under Jul- och nyårshelgerna är vi på semester och svar kan därför dröja in i januari.

Bild på Hanna Bata

Hanna Bata

Ansvarig scoututbildning
E-post: hanna.bata@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 59
Mobil:
076-623 25 59

Hanna ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet kring Scouternas folkhögskolas scoutledarutbildningar på Ledarskapsön.