Utvärdering och uppföljning

Alla utbildningar på Ledarskapsön utvärderas och följs upp.

Skolutvärdering och kursuppföljning

På Scouternas folkhögskola skiljer vi på skolutvärdering och kursuppföljning.

Skolutvärderingen är på övergripande nivå med samma frågeställningar för alla utbildningar, vilken ger styrelse och skolledning överblick och riktning. Den skickas som digital enkät efter avslutad kurs.

Kursuppföljning är reflektioner, uppföljningar och feedback inom den specifika kursomgången, utbildare och deltagare emellan. Det kan ske löpande, mellan kurstillfällen eller som avslutning på en hel kurs.

Skolutvärdering

Syfte?

Syftet med skolutvärderingen är att samla in nyckeltal och information från alla kursdeltagare på ett övergripande plan. Alla folkhögskolans utbildningar utvärderas med samma typ av frågor. På så sätt är det möjligt att brett jämföra våra olika utbildningar och dra slutsatser.

När görs skolutvärderingen?

När kursen är avlutad, genom en digital enkät.

Hur går det till praktiskt?

I samband med avslutad kurs skickas skolutvärderingen till alla som står som kursdeltagare i Scoutnet. Det är folkhögskolans administratör som är ansvarig för mottagarlistor, men själva utskicket görs automatiskt. Vi använder samma system som för Scouternas nyhetsbrev.

Kopplingen till Scoutnet gör att vi kan skicka påminnelser till de deltagare som ännu inte svarat, vilket bidrar till högre svarsfrekvens. Men det gör också att utvärderingen inte är helt anonym för administratörer i systemet. Svar och resultat som delas vidare till skolledning, styrelse och utbildningsgrupper är anonymiserade.


Vad mäter vi?

- Övergripande nöjdhet (tex: Hur nöjd är du med kursen i sin helhet?)
- Relevans och kvalitet (tex: Jag tror att utbildningen kommer göra mig till en bättre scoutledare; Utbildningen har gett mig nya och användbara verktyg)
- Kommunikation och hur vi når ut  (tex: Hur sannolikt är det att du kommer gå en annan utbildning på Ledarskapsön?; Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Scouternas folkhögskola till en vän/kollega?)
- Engagemang (tex: Jag är nöjd med min egen insats)

Vem tar del av svaren?

Svaren från skolutvärderingen sammanställs två gånger per år till styrelse och skolledning. Svaren används för att ta temperaturen på hur väl vi uppnår våra mål i verksamhetsplan och blir vägledande i det fortsatta planerings- och utvecklingsarbetet.

Kursteamens uppdragsgivare (främst regionala utbildningsgrupper) tar del av svaren från skolutvärderingen med jämna mellanrum. Om ni som kursteam eller utbildningsgrupp vill ha reda på svar från en specifik kursomgång, kontakta administratören folkhogskola@scouterna.se .

Svar och resultat som delas vidare till skolledning, styrelse och utbildningsgrupper är anonymiserade.

Kursuppföljning

Syfte?

Syftet med kursuppföljningar är att få en närmare och mer detaljerad blick på den aktuella kursen. Uppföljningen kan till exempel handla om innehåll, metoder och upplägg väl på plats.

När görs kursuppföljningen?

Kursuppföljningen görs under pågående kurs, genom löpande reflektioner eller när en kurshelg/moment avslutats.

Hur går det till praktiskt?

Kursuppföljningar ansvarar kursteamen för, i dialog med sin utbildningsgrupp/ uppdragsgivare. Det görs på flera olika sätt beroende på typ av utbildning, sammanhang och upplägg.

Kursuppföljning kan också ses som ett paraplybegrepp för de reflektioner och gemensamma lärande som alltid sker i kurssammanhang. Metoderna är lika många som antalet utbildare - tipsa, fråga och bolla med varandra!

Vad vill vi fånga upp?

- Feedback på kursteamets/utbildarnas pedagogik, metodik och sätt att lära ut - både från deltagare och inom kursteamet.
- Deltagarnas och utbildarnas skattning av hur/om lärandemålen uppnåtts och reflektioner kring det egna lärandet.
- Hur de praktiska förutsättningarna runtomkring påverkar lärandemiljön: lokaler, mat, sovplats
- Kommunikation kursteam och deltagare emellan, innan, under och efter kursen

Varje kursomgång är såklart unik, och därför behöver olika saker reflekteras och samtalas kring på olika sätt.

Kursplan med lärandemål finns på varje utbildnings undersida: Utbildningar för scouter och scoutledare på Ledarskapsön

Frågeställningar till deltagare

Exempel på feedback-frågor att ställa till kursdeltagare:

- Jag fick tydlig information i god tid före kursstart.
- Lokalerna/miljön/det digitala sammanhanget passade bra för utbildningen.
- Jag fick tid för reflektion/återhämtning under kursen.
- Utbildarna var kunniga inom sina ämnen.
- Utbildarna var pedagogiska och bra på att lära ut.
- Utbildarna var goda förebilder och lever som de lär.
- Utbildarna tog tillvara på mina och andra deltagares erfarenheter.
- Utbildarna tog hänsyn till mina och de andra deltagarnas förutsättningar.
- Utbildarna planerade moment av upplevelsebaserat lärande.
- Utbildarna gav förutsättningar för att omvandla erfarenheter till ny kunskap.

Kontakt

Majken Dahlqvist

Administratör

majken.dahlqvist@scouterna.se0855506543

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

Majken är administratör för Scouternas folkhögskolas scoututbildningar.

Hanna Bata

Projektledare

hanna.bata@scouterna.se0856843259

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.

Hanna är projektledare för övergripande strategiska projekt inom utveckling och utbildningar på Scouternas folkhögskola.