Ackreditering och validering

Ett led i ett samlat och utvidgat kvalitetsarbete är att all utbildning som genomförs inom, eller på uppdrag av, Scouternas folkhögskola, genomförs av ackrediterade utbildare.

Genom ackrediteringen uppnås:

  • en säkerställd kvalité i Scouternas folkhögskolas utbildningar.
  • att Scouternas utbildningar genomförs i enlighet med rörelsens syn på pedagogik, ledarskap och program.
  • att kursledarna är välutbildade och uppdaterade.

Ackrediteringsprocess

Fullförd Utbildning för utbildare leder till en ackreditering som utbildare inom Scouterna.

Den som redan har kunskaper motsvarande de som fås genom Utbildning för utbildare kan validera dessa. Se dokumentet ”Utförlig beskrivning – Ackreditering av utbildare” nedan.

Bibehållande av ackreditering

En gång per år arrangerar Scouternas folkhögskola utbildardagarna för aktiva utbildare. Dessa innehåller både nätverkande, planeringstillfällen samt konkret kompetensutveckling. Att delta på utbildardagarna, demokratijamboree, scoutforum, Utbildning för utbildare eller på annan erbjuden fortbildning (t.ex. av regional utbildningsgrupp arrangerad nätverksträff) minst en gång vartannat år är ett krav för fortsatt ackreditering.

Ladda ner

Ansökan

Den som vill bli validera sina kunskaper ansöker om detta hos Scouternas folkhögskola (folkhogskola@scouterna.se).